Poll

We willen nagaan of er behoefte bestaat om online forums in te richten op deze website. Deze forums zijn onderdeel van het digitale dorpsplatform waarmee we als dorp elkaar willen steunen en “burenhulp” willen aanmoedigen. Geef uw mening wat volgens u belangrijk is om erop te zetten. Denk daarbij vooral aan welke forums u zelf een rol zou willen spelen als vrager of aanbieder.

Per IP-adres kan helaas maar 1 maal de poll worden ingevuld.

U kunt ook eigen voorstellen doen die volgens u de moeite waard zijn om op te nemen. Klik daarvoor op “Voeg uw thema toe”.

Welke thema's zijn geschikt voor een forum op deze dorpskrant? U kunt kiezen uit meerdere items.
  • Voeg uw thema toe